Wat is een recruitment consultant en wat doen ze? (2023)

HR-diensten

Wat is een recruitment consultant en wat doen ze? (1)

Wat is een recruitment consultant en wat doen ze? (2)7MIN LEZEN

Het talent van een bedrijf is een steeds waardevoller bezit, en deze trend wordt weerspiegeld door een steeds complexer wervingsproces. Een grote begunstigde van de situatie is de vraag van vandaagRecruitment Consultant.

Meer weten over deze vakman? Wat ze doen en welke voordelen ze kunnen bieden? Hoeveel verdienen ze? Blijf lezen. We leggen het hier allemaal uit.

Hoe definieer je een recruitment consultant

Een recruitment consultant is eentussenpersoontussen een organisatie die op zoek is naar een nieuw teamlid en de kandidaten die solliciteren op de vacature.

Hun werk houdt inhet aantrekken van gekwalificeerde professionals voor de functieen het selecteren van de best passende voor het bedrijf. Hiervoor moeten ze een aantrekkelijke advertentie en functiebeschrijving maken, adverteren op de juiste kanalen,de cv's screenen, en organiseert onder andere interviews. Ze kunnen ook advies geven over salarisbereiken, wervingscriteria en vaardigheidstests die kunnen worden uitgevoerd.

Daarnaast is de adviseurmeestal een externe aanbiederen een rekruteringsspecialist.

Welke vaardigheden en kwalificaties hebben rekruteringsadviseurs nodig?

Aopleiding tot wervingsadviseuris meestal ofwel gerelateerd aan human resources of hun specialisme. Met andere woorden, als ze zich uitsluitend richten op werving voor technische functies, hebben ze mogelijk gestudeerd voor een carrière op dit gebied.

In dit soort werk is het echterervaring, geen studies, die er toe doen, evenals bepaalde andere vaardigheden en kenmerken zoals:

 • Goede communicatie
 • Zelfvertrouwen
 • Empathie
 • Doelgericht
 • Onderhandelingsvaardigheden
 • Teamwork-vaardigheden
 • creativiteit

De voordelen van het inhuren van een recruitment consultant

Wervingsbureauszijn in trek vanwege de voordelen die ze kunnen bieden. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Kortere time-to-hire: de consultant zal sneller een kandidaat voor de vacature kunnen vinden zonder in te leveren op kwaliteit. Normaal gesproken hebben ze een database met professionals en tools tot hun beschikking om het proces te versnellen.
 • Betere kansen op een succesvolle aanwerving:de uiteindelijk geselecteerde kandidaat past meestal beter bij de behoeften van het bedrijf en zal daardoor veel langer in functie blijven. De assessmentprocedures en gesprekken die een adviseur voert, zijn doorgaans zeer uitputtend, waardoor ze de juiste kandidaat kunnen vinden.
 • Toegang tot waardevolle marktgegevens:consultants hebben grondige kennis van de arbeidsmarkt, waardoor ze waardevolle adviezen en informatie kunnen geven. Bijvoorbeeld passende salarisschalen, rekruteringstrends of essentiële vaardigheden.
 • Groter bereik:het komt vaak voor dat de perfecte kandidaat niet actief op zoek is naar werk, waardoor het veel ingewikkelder wordt om ze te bereiken. Consultants kunnen ze vinden en overtuigen om een ​​interview bij te wonen.

De nadelen van het inhuren van een recruitment consultant

Net als elke andere dienst,werving van kandidaten in onderaannemingnaar een externe professional heeft ook een aantal nadelen, zoals:

 • Extra kosten voor de organisatie: werken met een consultant brengt kosten met zich mee bovenop het selectieproces dat het bedrijf al geld kost.
 • Gebrek aan cultureel begrip: soms is het voor de adviseur moeilijk om de essentie van de organisatie, evenals haar cultuur en waarden, te vatten en te communiceren.
 • Negatieve kandidaat-ervaring: consultants zijn soms zo bezig met vooruitgang boeken en vacatures invullen dat ze vergeten kandidaten een positieve ervaring te geven en op de hoogte te houden van het proces.

Geïnteresseerd om deel te nemen aan ons Referral Partner-programma?

Vul het formulier in opdeze paginavoor meer informatie en neem contact met ons op!

Wat is een recruitment consultant en wat doen ze? (3)

De belangrijkste taken van de rekruteringsadviseur

De belangrijkste rol van de recruitment consultant is omvinden van de perfecte kandidaatvoor een vacature. Tijdens dit proces zal een bedrijf hen benaderen voor hulp.

Hun activiteiten zijn als volgt verdeeldtaken:

 • Het identificeren en ontwikkelen van relaties met klanten
 • Ontwerpen van selectietrajecten afgestemd op de specifieke rol
 • Kandidaten aantrekken door vacatures via de juiste kanalen te plaatsen
 • Beoordelen van en reageren op de behoeften van het bedrijf
 • CV's screenenen toepassingen
 • Het vinden en contacteren van kandidaten die niet actief op zoek zijn naar werk
 • Kandidaten informeren over de vacature en hen interviewen
 • Onderhandelen over contracten en arbeidsvoorwaarden
 • Organiseren van interviews, assessments en tests die nodig zijn om elke kandidaat te leren kennen

De toolkit van de rekruteringsconsulent

Adviseurs gebruikenwervingssoftware om processen te vereenvoudigen, tijdschema's te verkorten, ende beste resultaten opleverenvoor hun cliënten. Deze programma's stellen hen in staat om alle stadia te beheersen: van het plaatsen van een vacature op verschillende platforms tot het organiseren van sollicitatiegesprekken en de daaropvolgende screening.

MetKeniais het mogelijk om vacatures op meerdere platformen tegelijk te plaatsen, wat enorm veel tijd bespaart. Nog beter is echter dat alle kandidaat-sollicitaties worden aangeleverd op ons platform, van waaruit ze direct kunnen worden gescreend.

Je kan ookplan het hele selectieprocesvia deze tool, inclusief de interviewvragenlijsten en assessments. Elke kandidaat heeft een dossier waarin de consultant en eventuele andere potentiële interviewers bij het bedrijf opmerkingen kunnen toevoegen. Op deze manier wordt het veel gemakkelijker om een ​​beslissing te nemen wanneer het tijd is.

Om ervoor te zorgen dat kandidaten een goede ervaring hebben, laat Kenjo je bovendiene-mails automatiserenom hen op de hoogte te houden in elke fase van het proces.

Wat is een recruitment consultant en wat doen ze? (4)

Wat is het salaris van een recruitment consultant?

Het salaris van een consultant kan sterk variëren, afhankelijk van of ze voor een bedrijf werken of als zelfstandige werken en of ze gespecialiseerd zijn. Echter, volgensvooruitzichten, het gemiddelde is als volgt:

 • Stagiaires: tussen £ 15.000 en £ 20.000.
 • Middenkader: tussen £ 22.000 en £ 35.000.
 • Senior management: meer dan £ 40.000.

We moeten hier niet vergeten dat het zo isgebruikelijk dat een deel van het salaris op provisiebasis isin termen van doelstellingen of verkoop, dus deze cijfers zijn slechts een richtlijn.

Hoe kies je een goede recruitment consultant?

Een goede adviseur kiezennet zo belangrijk als het vinden van de juiste kandidaat. In dat laatste investeer je tijd en moeite, dus waarom ook niet in het eerste?

Hier zijn enkele algemene tips voor het vinden van de juiste professional:

 • Ontmoet ze persoonlijk: de beste manier om erachter te komen of de consultant goed bij uw werkfilosofie past, is door hem persoonlijk te ontmoeten. Organiseer een bijeenkomst om hun werkmethoden te begrijpen en vraag naar enkele van hun eerdere klanten.
 • Controleer hun ervaringen uit het verleden: het is belangrijk dat de consultant al een tijdje in zijn functie zit en al veel wervingsprocessen achter de rug heeft. In dit vak is ervaring essentieel om tot goede resultaten te komen.
 • Vraag naar referenties: vraag uw collega's in de sector om hun aanbevelingen of zelfs of ze hebben gehoord van de consultants die u overweegt. Het is interessant om second opinion te krijgen en naar referenties te zoeken.
 • Zorg ervoor dat ze de markt begrijpen: hoewel het niet verplicht is, is het in de meeste gevallen wel belangrijk om een ​​consultant in te huren die gespecialiseerd is in de branche van uw bedrijf.

Hoe meet je het succes van een recruitment consultant?

De beste manier om de effectiviteit van een rekruteringsconsulent te meten, is kijken naar degemiddelde tijdze nemen om de juiste kandidaat voor de functie te vinden (time-to-hire). Elke dag dat een vacature onvervuld blijft, verliest het bedrijf geld. Het is dus belangrijk dat de adviseur de processen kan versnellen.

De tweede maatstaf waarmee u rekening moet houden, is de lengte vantijd dat de door de adviseur geselecteerde kandidaten bij het bedrijf blijven.Het heeft geen zin om snel een nieuwe medewerker te zoeken als deze kort na indiensttreding niet meer past in de functie. De sleutel is daarom om te balancerensnelheidmetkwaliteit.

Wat is een recruitment consultant en wat doen ze? (5)

Andere inspirerende artikelen

Lees artikel HR Services Wat is business coaching en waar dient het voor? Wat is bedrijfscoaching en waar dient het voor? Voor vooruitstrevende bedrijven en managers die graag willen evolueren, groeien en hun doelen willen bereiken, is bedrijfscoaching een belangrijke en steeds vaker voorkomende ... 6 MIN LEZEN Lees artikel HR Services HR-adviesdiensten: hoe kunnen ze helpen? HR-adviesdiensten: hoe kunnen ze helpen? Als u erover denkt om externe professionals in te huren om de werklast van uw afdeling te verlichten, moet u eerst nagaan welke diensten HR ... 5 MIN LEZEN
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated: 04/12/2023

Views: 5629

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.